زبان و ادبیات فارسی

جمعه شب

شرح ما وقع:   برگی ز مظلومی صاحب زمان ورق خورد خون جگر برایش باید طبق طبق خورد     مسئول ضد فرهنگ بنمود برگزاری کنسرت غیر شرعی در خطه دلواری     فرهنگ را دو دستی دادش عنان به دستِ آنکس که در سال پیش حُرم صفر شکسته     در سابقه ندارد او جز ز رقص و آواز ... بیشتر بخوانید »