کتاب

ارمیا

:: ارمیا :: ارمیا کتاب عجیبی بود. ۴۶ صفحه آن را سال ۸۸ و مابقی را سال ۹۲ خواندم. گویا به جای جوهر برای چاپ از آب پیاز استفاده کرده بودند!!! بیشتر بخوانید »